Privacyverklaring van PK Trappen

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij PK Trappen vinden wij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • de verantwoordelijke partij zijn voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-06-2024.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij bijvoorbeeld gebruik te maken van onze website (invullen van een webformulier) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • (naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een dienst of product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens indien dat nodig is voor een goede afhandeling.

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een bestelling, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie. In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven:

 • Software website
  Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet direct met deze partij gedeeld maar wij kunnen WordPress toegang verschaffen tot het beheersysteem van onze website (en dus ook tot uw gegevens) om ons (technische) ondersteuning te bieden. Echter zal WordPress uw gegevens nooit gebruiken voor welk doel dan ook. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt geen gebruik van cookies.
 • Hosting
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af TransIp. TransIp verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIp is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Facturatie en boekhouding
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Multivers. Hiermee verwerken wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling of afgenomen dienst. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Exact Multivers heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Exact Multivers is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Multivers gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 • Email
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. U kunt hierbij de keuze maken om de cookies te accepteren of te weigeren. Het dichtklikken van de cookie melding en verdere gebruik van onze website vatten wij ook op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief een eventuele garantieperiode. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens
PK Trappen B.V.
De Veken 211
1716 KJ Opmeer
info@pktrappen.nl
0226 – 35 47 56